GULLIKSRUD BOLIGGREND

Drammen / 2008 / Regulering

Detaljreguleringsplan for Gulliksrud Boliggrend i Drammen kommune er utarbeidet for Bjørn Chr. Holm. Området ligger på eiendommen Gulliksrud i Skoger, inntill Skoger skole og Gamle Sørladske.

Reguleringsområdet omfatter et areal på 20.623m². Hensikten med planen er å omregulere et areal som i kommuneplanen er avsatt til boligformål. Reguleringsområdet omfatter et areal på 15.042m² til boligformål med tilhørende vei, parkering, lekeplass og buffersone mot landbruket.

Detaljreguleringsplanen for Gulliksrud boligfelt ble varslet oppstartet 20.08.08 og er fortsatt under behandling.